Chimica - classi PRIME - prof. Chiavola

Chimica - classi SECONDE - prof. Chiavola

Chimica - classi SECONDE - prof. Vuano

Scienze Naturali - classi PRIME - prof. Scrazzolo

Scienze Naturali - classi SECONDE - prof. Scrazzolo

Scienze Naturali - classe 1 CMB B - prof. Chiesa